facebook
Podanie do Liceum

Podanie do Liceum

Podstawowe informacje o uczniu

Imię i nazwisko ucznia*
Data i miejsce urodzenia ucznia*
Adres stałego zameldowania*
Aktualna szkoła ucznia*
Posiadane opinie/orzeczenia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Dane rodzica*

Informacja o ocenachProsimy o podanie ocen uzyskanych na koniec pierwszego semestru klasy VIII a w przypadku wcześniejszej rekrutacji - ocen końcowych z klasy VII. Oceny z przedmiotów prosimy wpisywać jako cyfry.

Język polski*
Matematyka*
Język angielski*
Drugi język obcy*
Historia*
WOS*
Biologia*
Chemia*
Fizyka*
Geografia*
Zachowanie*

Dodatkowe informacje Jeżeli Rodzic chce przekazać jakiekolwiek dodatkowe informacje, które uznaje za ważne dla procesu rekrutacji, prosimy o zapisanie ich w tym miejscu